Doetinchem, woensdagavond

Wekelijkse groep Doetinchem

Nieuwsbrief woensdagavond

* verplicht veld


Yes de wekelijkse lessen starten weer
We starten op woensdagavond 1 september


Iedereen met en zonder Biodanza ervaring is van harte welkom om mee te dansen.
Je dient je vooraf wel even aan te melden via:

info@biodanzamethellen.nl onder vermelding van jouw voor- en achternaam en de datum. Daarna svp jouw bijdrage overmaken aan: H. Petterson NL82RABO0136241190 met jouw voor- en achternaam en de datum.


We dansen met maximaal 26 deelnemers.Tijd: 19:30 - 21:30 uur, inloop 19:15 uur


Locatie: Gymzaal, Lohmanlaan 19 in Doetinchem

Gratis parkeren.De zaal voldoet aan de ventilatie-eisen die de RIVM stelt. We hebben een heren- en een dameskleedruimte: beide voorzien van 1 toilet. Wasbak met pompje vloeibare handzeep. Bij binnenkomst van het gebouw kan je je handen desinfecteren. In de zaal zal ik voor desinfecterende handgel zorgen.Jouw bijdrage: € 17,00 

Mensen uit mijn weekgroepen: leskaart

Maak jouw bijdrage over naar: NL82RABO0136241190 tnv H. Petterson onder vermelding van jouw voor- en achternaam en de datum. Kom je last minute (dan wel vooraf even bellen want met 26 deelnemers zijn we VOL) dan gepast contant betalen.We dansen op blote voeten, antislipsokken of zachte dansschoentjes. Trek makkelijk zittende kleding aan in laagjes. Fijn als je al arriveert in je danskleding zodat we de kleedruimte minimaal hoeven te gebruiken.


Zelf meenemen: flesje(s) drinken - fleecedekentje voor oefeningen op de grond- handdoekje voor zweten en handen wassen. Papieren zakdoekjes. En je eigen beker voor de thee.


Coronavoorschriften:


Kom alleen dansen als je geen verkoudheids- of griepklachten heb.

Als je tijdens de les ziek wordt dan meld je dit bij mij en gaat direct naar huis.


Zorg dat je papieren zakdoekjes hebt om je neus te snuiten en nies altijd in armholte.


We dienen de 1,5 meter nog te respecteren voor, tijdens en na de les. Maar daar waar het voor het dansen noodzakelijk is mogen we in contact met elkaar dansen. We zullen het steeds aanpassen aan de veranderende regels en in overleg met elkaar zodat iedereen zich veilg voelt.


Jouw aanmelding is tevens jouw akkoord met deze voorwaarden. Ik dank iedereen bij voorbaat voor de medewerking. Zo creëren we een veilige plek met elkaar.
Zie AGENDA voor exacte datums van de wekelijkse lessenBiodanza volgens RIVM richtlijnen

In deze biodanza­workshop volgen we de richtlijnen van het RIVM. De verant­woordelijk­heid hiervoor ligt niet alleen bij ons als docenten, maar ook bij jou als deelnemer. Samen creëren we zo een veilige omgeving, niet alleen in de zin dat we het risico op corona­besmet­tingen zo beperkt mogelijk houden, maar ook dat alle deel­nemers zich op hun gemak kunnen voelen, inclusief degenen die graag voorzichtig willen zijn met nabijheid en aanraking. Hieronder vind je belan­grijkste punten om rekening mee te houden.


Gezondheidscheck

Wanneer je alle onderstaande vragen met NEE kunt beant­woorden ben je van harte welkom. Moet je op dit moment één van de vragen met JA beant­woorden, dan ver­zoeken we je te wachten met aanmelden totdat je antwoord op alle vragen NEE is.

 1.   Had je in de afgelopen 24 uur of heb je op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoud­heid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
 2.   Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwd­heids­klachten?
 3.   Heb je het COVID-19 virus gehad (vastgesteld met een labora­torium­test) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 4.   Heb je een huisge­noot of gezinslid met het COVID-19 virus (vastgesteld met een labora­toriu­mtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 5.   Ben je in quaran­taine omdat je direct contact hebt gehad met iemand bij wie het COVID-19 virus is vastge­steld?

In het algemeen geldt heb je klachten, blijf dan thuis en laat je testen.


Wat verwachten we verder van jou?


Rond het aanmelden

 • Je meldt je van tevoren aan voor de dans­works­hop
 • Je meldt je alleen aan nadat je de gezond­heids­check hebt gedaan en alle vragen naar eer en geweten met ‘nee’ hebt beant­woord
 • Als je na het aanmelden alsnog één van de vragen met “ja” moet beant­woorden, dan annuleer je jouw deelname; dit kan gratis
 • Je bent op de hoogte dat in sommige dansen de algemeen geldende 1,5 meter afstand regel tijdelijk zal worden losgelaten (dit is facultatief, als jij persoonlijk liever meer afstand houdt zal met jouw wens zo goed mogelijk rekening worden gehouden)
 • Je neemt zelf verant­woordelijk­heid voor de gezond­heids­risico’s die deelname aan deze dans­works­hop met zich meebrengt
 • Mogelijke­rwijs wordt bij een van de deelne­mers, of iemand in diens naaste omgeving, binnen 14 dagen na deze dans­work­shop COVID-19 gecon­sta­teerd. Je gaat ermee akkoord dat in zo’n geval je contact­gege­vens worden door­ge­geven ten behoeve van eenBron- en contact­onder­zoek COVID 19. Als je voor zo’n onderzoek wordt benaderd werk je daaraan mee. Vervolgens zou van je kunnen worden ge­vraagd om in quaran­taine te gaan. Je bent je hiervan bewust en neemt zelf verant­woordelijk­heid voor de even­tuele conse­quen­ties (inclu­sief finan­ciële schade wegens moeten opnemen van onbe­taald verlof).


Op weg naar de workshop

 • Je zorgt voor je eigen waterfles, dekentje en/of matje
 • Neem zelf papieren zakdoekjes mee
 • Je gaat van tevoren thuis naar het toilet en maakt zo min mogelijk gebruik van het toilet bij de dans­ruimte
 • Je komt in danskleding
 • Je komt indien mogelijk met eigen vervoer
 • Je komt niet eerder naar de accom­moda­tie dan 15 minuten voor aanvang van de workshop

Tijdens de workshop

 • Bij binnen­komst was je je handen met zeep of des­infec­teert ze met hand­alcohol
 • Indien je alle vragen van de gezondheidscheck met “nee” kunt beantwoorden, zet je je naam op de aanwezigheidslijst en tekent deze; hiermee stem je tevens in met een mogelijk delen van je contactgegevens ten behoeve van bron- en contactonderzoek
 • Je houdt 1,5 meter afstand totdat de workshop begint en na afloop van de workshop
 • Je volgt de hygiëne instructies voor toilet­bezoek (deze hangen op de deur)
 • Tijdens de dans­work­shop houd je je aan instruc­ties
 • Als je moet hoesten of niezen doe je dat in je elleboog
 • Je gebruikt papieren zakdoek­jes om je neus te snuiten en gooit deze na gebruik in de prullen­bak
 • Na het dansen was je weer je handen met zeep of des­infec­teert ze met hand­alcohol
 • Je gaat na afloop direct weer weg


Na de workshop

Mocht jij, of iemand in je naaste omge­ving, binnen 14 dagen na de workshop COVID-19 krijgen, dan

meld je dat bij de docent; deze zal hier vertrou­we­lijk mee omgaan.


Wat kun je van de docent verwach­ten?

 • De docent checkt indivi­dueel of deel­nemers bereid zijn zich aan de boven­staande regels te houden
 • Tot de dans­work­shop worden uit­slui­tend mensen toege­laten die bij binnen­komst op alle vragen in de gezond­heids­check “nee” hebben geant­woord
 • De docent werkt volgens dealgemene hygiëne­richt­lijnen van het RIVM
 • De docent volgt een corona­proto­col dat ook verdere op de dans­work­shop van toepas­sing zijnde RIVM richtlijnen weer­spie­gelt (gehan­teerd wordt het Protocol Biodanza van de Vereniging Biodanza Nederland, opvraag­baar bij de docent)
 • De docent heeft met de gemeente­lijke toezicht­houder afgestemd over het gehan­teerde corona­protocol en de uitwerking en naleving daarvan in de accom­modatie
 • De docent zorgt ervoor dat zij/hij te allen tijde weet wie er aanwezig is in het gedeelte van de accom­modatie waar de workshop plaatsvindt en legt dit tijdelijk vast ten behoeve van eventueelBron- en contact­onder­zoek COVID 19
 • Voorafgaand aan de dans­work­shop worden de ruimten zorg­vuldig gedes­infec­teerd
 • Er zijn voldoen­de hand­alco­hol, zeep, tissues en papieren hand­doekjes aanwezig voor de deel­nemers
 • In de toilet­ruimte hangen duidelijke instruc­ties voor het correct wassen van de handen en reinigen van het toilet
 • De dans­ruimte wordt optimaal geven­ti­leerd
 • De docent meldt bij de GGD als er meer dan 1 ziekte­geval (COVID-19) is onder de deelnemers aan zijn/haar work­shops
 • Mocht toch blijken dat bij een deelnemer een COVID-19 infectie is vast­ge­steld, dan ontvang je daarvan per omme­gaande bericht; om de privacy van de betref­fende persoon te bescher­men zal een dergelijke melding anoniem zijn.

Biodanza betekent letterlijk "Dans van het Leven" en het leven in al zijn facetten komt dan ook terug in de wekelijkse lessen. Biodanza wil een integratie bewerkstelligen tussen de 3 belangrijke centra in ons lichaam: ons hoofd, ons hart en onze buik. Die respectievelijk staan voor: ons denken, ons voelen en ons willen/handelen.


We bewegen op allerlei verschillende soorten muziek. Van snel tot langzaam, van jazz tot pop en van klassiek tot modern. Je danst afwisselend alleen, met zijn tweeën, in een groepje of met de hele groep. Je geeft op jouw eigen unieke wijze expressieve aan jouw beweging, jouw dans, binnen jouw mogelijkheden. Biodanza wil ons uit ons hoofd halen en weer terug brengen bij ons voelen. Dat is de reden dat we niet dansen met aangeleerde pasjes maar expressie geven vanuit wie we zijn in dit moment. Om dezelfde reden wordt je uitgenodigd om tijdens de les niet te praten. Praten zet ons in ons hoofd en haalt ons uit ons voelen.


In Biodanza leren we om in afstemming te zijn met onszelf en met de andere deelnemers. Zo creëren we een veilige, liefdevolle omgeving waar iedereen tot zijn/haar recht kan komen.

Kleding

Het is fijn om tijdens het dansen makkelijk zittende kleding te dragen waarin je je lekker kunt bewegen. Meerdere laagjes is vaak praktisch. We dansen op blote voeten, antislipsokken of zachte dansschoentjes. Weet je van jezelf dat je veel transpireert neem dan een extra shirtje en een handdoekje mee dat is voor jezelf en de ander aangenamer.


Wanneer

We dansen iedere woensdagavond van 19:30 - 21:30 uur. Inloop vanaf 19:15 uur


Nieuwe deelnemers

Omdat dit een gemengde groep is (gevorderde en mensen die nog niet zo lang dansen) hebben we besloten dat 1 x per maand nieuwe deelnemers in kunnen stromen. Neem even contact op om te overleggen wanneer dat het beste uitkomt. We maken GEEN gebruik van een proefles. De ervaring wijst uit dat je toch een paar lessen meer nodig hebben om te kunnen voelen of dit iets voor jou is. Vandaar onze introductiekaart van 5 lessen in 6 achtereenvolgende weken. Ben je 5 x achter elkaar geweest dan kan je week 6 GRATIS meedansen. We hebben een leuke open groep dus voel je welkom en dans met ons mee.


Locatie

Gymzaal

Lohmanlaan 19

7003 DJ  Doetinchem


Er is gratis parkeergelegenheid, direct bij de gymzaal en in de omliggende straten.

Divers

Zelf even een fleecedeken en een flesje met water meenemen.


Als je mee wilt dansen, laat het dan van te voren even weten. Zie Contact >>>

Tarieven

Proefles

€ 10,00

* 6 wekenkaart.

Te gebruiken in 6 achtereenvolgende weken.

€ 70,00*12 wekenkaart.

Te gebruiken in 12 achtereenvolgende weken.

€ 140,00

*Studenten: 12 wekenkaart.

Te gebruiken in 12 achtereenvolgende weken.

€ 110,00

*Minima: 12 wekenkaart.

Te gebruiken in 12 achtereenvolgende weken.

€ 110,00

Losse les

€ 17,00

Losse les minima

€ 14,00

* Een abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.


Betaling

 • contant voor de les begint
 • vooraf over te maken op Rabobank NL82RABO0136241190 t.n.v. H. Petterson. Onder vermelding van je voor- en achternaam en type abonnement.

Meedoenarrangement Gemeente Doetinchem

Mensen die wonen in de gemeente Doetinchem en een inkomen hebben tot 110% van de Wet Werk en Bijstand en verder geen of weinig vermogen hebben, kunnen in aanmerking komen voor het “Meedoenarrangement”. Neem hiervoor zelf even contact op met de gemeente Doetinchem.

Donatiepotje

We zijn op vele vlakken verschillend van elkaar. Eén van die vlakken is dat  ieder een ander budget heeft waar die van rond mag komen. Een goede kennis en danser sprak mij daar een tijdje geleden op aan. Deze persoon stelde voor om ook in de Biodanza een “donatiepotje” in het leven te roepen. Mensen met een ruim budget mogen daar iets in doneren voor mensen die heel krap zitten en anders niet mee kunnen doen. Ik vond dit een heel mooi voorstel en ook helemaal passen in de energie van de nieuwe tijd. Ik merk wel dat ik het lastig vind om dit idee te lanceren omdat ik niet wil bedelen of mensen onder druk zetten. Anderzijds vind ik het een prachtig idee en hoop dat dit in de toekomst steeds vaker zo gaat werken zodat belangrijke dingen voor iedereen toegankelijk zijn. Dus bij deze bestaat deze mogelijkheid. Voel je nergens onder druk staan en volg gewoon ook hierin de stem van jouw hart. Maar is dit ook jouw droom, heb jij een ruim budget en wil je graag doneren. Stort jouw donatie dan op mijn rekeningnummer 1362.41.190 met als omschrijving “donatiepotje Biodanza Duiven of Doetinchem”. Dus nog even voor alle duidelijkheid: dit is GEEN donatie aan mij als docent maar is voor iemand die hierdoor mee kan blijven dansen. Zelf zal ik voor mensen die een donatie krijgen uit het potje ook een stukje meedoneren door een korting van mijn kant. Op naar een wereld waarin we de verschillen omarmen en samen voluit kunnen leven. Gewoon omdat iedereen dat waard is. Met dank aan de inspirator van dit idee.